فیکسه کننده

1-3 از 3

آروفیکس A-125

ماده تثبيت كننده بدون فرمالدئيد آزاد است وبعد از رنگرزي با رنگهاي مستقيم، راكتيو وگوگردي به كار برده مي شود، رزين، كاتيونيك، مايع شفاف
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

ری اکتوفیکس 1200

تثبيت كننده بدون فرمالین است که به عنوان فیکسه کننده قوی بعد از رنگرزي با رنگهاي مستقيم و راكتيو به كاربرده مي شود، ترکیبات پلیمری، كاتيونيك، مايع شفاف متماي...
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل